Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

Zam Kev Qhaj Kev Tiv Tauj

Zam Kev Qhaj Kev Tiv Tauj

Cov lus qhia ib kauj ruam zuj zus los tswj koj lub teeb kom ciaj twj ywm.pdf

 • Hu rau koj qhov chaw hluav taws xob. Tsis txhob ncua los sis zam kev ceeb toom txog kev kaw.
 • Teeb tsa ib txoj phiaj xwm them nqi. Chaw siv hluav taws xob yuav tsum tau xav txog koj qhov teeb meem nyiaj txiag thaum teeb tsa ib txoj phiaj xwm los them cov nuj nqis dhau losuas tseem tshuav tsis tau them.
 • Hu rau Pawg Thawj Coj Saib Xyuas Pej Xeem Hluav Taws Xob Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Cov Neeg Siv Hluav Taws Xob (CAO) yog tias koj tuaj yeem tsis tuaj yeem pom zoo nrog koj cov nqi hluav taws xob ntawm txoj phiaj xwm them nqi. CAO yuav ua tus neeg nruab nrab los sib tham ntawm koj thiab lub chaw hluav taws xob los ua ib txoj phiaj xwm kom tsim nyog rau koj cov peev nyiaj hauv tsev.
 • Thov rau Kev Pab Hluav Taws Xob. Yog tias koj tsim nyog, koj tuaj yeem siv nyiaj los them cov nuj nqis dhau los uas tseem tshuav thiab txiav cov nqi tawm ntawm koj daim nqi txhua hli. Thov hauv oos lais los sis thov daim ntawv thov hauv oos lais ntawm mn.gov/energyassistance
 • Saib seb koj qhov chaw hluav taws xob puas muaj cov khoos kas pab cuam nqi qis. Yog tias koj tsim nyog tau txais Kev Pab Hluav Taws Xob, koj tuaj yeem tsim nyog tau txais rau cov khoos kas pab cuam uas muab los ntawm koj lub chaw hluav taws xob kom txo koj cov nqi them txhua hli.
 • Saib rau cov khoos kas pab cuam thiab cov koom haum ntxiv los them rau cov nqi ntawm koj cov nqi hluav taws xob. Qee lub koom haum yuav txiav txim rau hauv:
  • Tub Rog Av Loj
  • Lub tsev teev ntuj hauv cheeb tsam
  • Kev Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam Nroog
  • Cov Chaw Hauj Lwm Pab Cuam Rau Zej Zog
  • Kev Pab Cuam Rau Tub Kawm Ntawv

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.