Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

Tránh Bị Ngắt Kết Nối

Tránh Bị Ngắt Kết Nối

Hướng dẫn từng bước để điện vẫn sáng.pdf

 • Liên lạc cơ quan cung cấp tiện nghi (ga, điện) của quý vị. Đừng trì hoãn hoặc trốn tránh thông báo cắt điện.     
 • Lập kế hoạch thanh toán lệ phí. Các cơ quan cung cấp tiện nghi bị buộc phải cân nhắc tình hình tài chính của quý vị khi lập kế  hoạch thanh toán lệ phí trễ hạn.     
 • Liên lạc với Văn phòng Uỷ Ban Phụ Trách Vấn đề Người Tiêu Dùng của Cơ Quan Tiện Nghi Công Cộng (CAO)  nếu quý vị không thể đạt được thỏa thuận với cơ quan tiện nghi của mình về kế hoạch thanh toán. CAO sẽ đóng vai trò là người hòa giải giữa quý vị và công ty tiện nghi để đưa ra kế hoạch  phù hợp với ngân sách của gia đình quý vị.     
 • Nộp đơn xin Hỗ trợ về Năng lượng. Nếu hội đủ điều kiện, quý vị có thể sử dụng ngân quỹ này để trả bớt tiền phí trễ hạn và giảm chi phí hàng tháng của mình. Hãy nộp đơn trực tuyến hoặc xin một đơn giấy trên mạng mn.gov/energyassistance     
 • Xem liệu cơ quan tiện nghi của quý vị có cung cấp các chương trình vừa túi tiền hay không. Nếu được Hỗ trợ Năng lượng, quý có thể đủ điều kiện tham gia các chương  trình cơ quan tiện nghi của mình cung cấp nhằm giảm bớt chi phí tiện nghi hàng tháng của quý vị.     
 • Tìm tòi thêm về các tổ chức và chương trình hỗ trợ để bù đắp chi phí trả hóa đơn năng lượng của quý vị. Một số tổ chức cho quý vị tìm hiểu:
  • Salvation Army
  • Nhà thờ địa phương
  • Chương trình Hỗ trợ của Quận hạt
  • Các cơ quan dịch vụ cộng đồng
  • Dịch vụ dành cho sinh viên  

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.