Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

Seasonal Energy Tips: Translated to Hmong

Seasonal Energy Tips: Translated to Hmong

Translation services were provided by the City of Minneapolis’s Neighborhood and Community Relations Department.

Kev qhia txog kev txuag lub dag zog thaum lub caij ntuj no

 1. Kho koj lub ntsuas cua sov. Lub Tsev Hauj lwm Saib Xyuas Lub Zog xav kom ntsuas kho lub tsuab ntsuas huab cua kom sov 68 degrees ho yog thaum koj pw tsim lo lawm muab nw txo nqi zog (li ntawm 10 degrees) thiab nyob rau lub sij hawm ua koj nyob deb lo sis yog thaum ua koj pw tsaug zog. Nco ntsoov tsis txhob qis tshaj 55 degrees los tiv thaiv cov kav dej khov.
 2. Siv lub hnub. Qhib cov ntaub kom pom kev tshav ntuj thaum nruab hnub kom tu duab ci sov koj lub tsev. Thaum tsaus ntuj, kaw koj cov ntaub thaiv tsev kom cov cua sov hauv koj lub tsev tsi txob tawm mu.
 3. Npog cov qhov cua tawm. Siv cov ntaub yas coj los tso rau ntawm lub qhov rais yog tias chaw cua tawm. Siv qhov rooj kaw thaiv kom cov cua txias tawm kom tag txob nkag tau lo.
 4. Ua cov zaub mov ua yooj yim thiab muaj txiaj ntsig. Cov zaub mov vuam thiab cov zaub mov nyob hauv lub thawv txia. Ua koj cov zaub mov ua ntsim thiab cov ua zaub hau ua koj nyiam noj tshaj nplaw. Maj mam ua thiab saj seb pua qab tom qab ntxawv siv hluav taws xob kom me.
 5. Ua kev zoo siab rau hnub so nrog tu duab teeb LED. Yog tias koj dai kom zoo nrog lub teeb, yuav  teeb LED lo siv thiab khaws nraw sij hawm ua rau ceev tseg.
 6. Muab kev pab cuam rau koj lub chaw rauv taws nte / lub rhaub dej thiab hloov cov tshuab ua cua sov kom tsis tu ncua. Qhov no yuav ua kom koj lub tsev ua hauj lwm muaj txoj kev nyob nyab yeej thiab ua hauj lwm tau zoo.
 7. Siv qhov chaw ua cua sov kom nyab xeeb thiab ua haujlwm zoo. Tsuas yog muaj chaw tso cua sov rau thaum koj nyob hauv chav thiab khaws khoom nyob ib puag ncig lawv ntawm qhov chaw zoo.
 8. Ntim khoom Los Tau. Cov khaub ncaws hnav sov, pam vov thiab thom khwm yog qhov tseem ceeb thaum lub caij ntuj no. Cov khaub hlab yog lwm txoj kev zoo los pab koj lub tsev kom sov dua.
 9. Tshawb xyuas thiab ntxuav koj lub cub tawg. Nco ntsoov tu koj lub cub tawg kom zoo. Kaw taub roj qhov cub kom ntom nti thaum koj tsis siv nws los tiv thaiv kom txob sov.
 10. Hloov cov kiv cua qab nthab. Hloov cov kev ntig ntawm koj lub kiv cua mus raws li lub moos, thiab maj mam ntau cov cua sov nqi lo rau sav hauv.

Kev qhia txog kev txuag lub dag zog thaum lub caij nplooj ntoo hlav

 1. Kho koj lub ntsuas cua sov raws huab cua. huab cua txias, teeb nws ntawm 68 degrees thaum nyob tsev thiab huab cua txia mus txog 10 degrees los sis thaum tsaus ntuj. Yog tias nws nyob sab nrau sov, muab lub tshuab ntsuas cua nqib rau thaum nws yog 78 degrees. Siv qhov ntsuas hluav taws xob ua hauj lwm los sis ntse huab cua kom tswj tau thaum lub ntsuas ua hauj lwm.
 2. Siv lub hnub. muab cov qhov rai qhib cia rau ntawm lub sij hawm txias kom tu duab tshav ntuj thiab cov cua sov tau nkag lo rau hauv koj lub tsev.
 3. Ua kom koj lub tshuab kho cua ua tau txoj hauj lwm zoo. Nco ntsoov tias koj chav AC npaj kom txias rau koj thaum lub sij hawm huab cua sov thiab tsis pub muaj cov khib nyiab sab nrau.
 4. Qhib cov qhov rai kom tuaj cov cua txias rau koj lub tsev.
 5. Siv cov kiv cua, hloov tu kiv cua kom ntig mu rov qab kom cov cuas sov txob nkag lo tau rau sab hauv.
 6. Txuas ntxiv mus hloov cov lim cua sov. Yog tias koj muaj lub nruab nrab cua txias, cua txuas ntxiv mus los ntawm koj lub cub tawg. Lub lim cua yuav pab tau cov ua xua, thiab cov ntxaij lim dej huv huv ua rau koj lub tshuab ua haujlwm tau zoo.
 7. Rau npe rau cov kev pab cuam hauv lub tshuab cua muaj los ntawm koj cov nqi hluav taws xob hauv cheeb tsam yog tias koj muaj taub hloov cua. Koj tau txais qov nqi luv hluav taws xob mus rau hauv lub tshuab cua kom qhib thiab tawm thaum lub sij hawm cov hluav taws xob siab.
 8. Mu da dej hauv chav dej txawm rau cov kom txob siv cov dej kub hauv koj lub tsev heev.
 9. Nco ntsoov tias siv lub civ cua hauv chav dej tsuab kom cov cua sov thiab cov cua noo tawm mu sav rov es nkag lo rau hauv koj lub tsev.
 10. Ntxuav koj lub tub rau khoom txias rau thaum ua koj tab tom tu vaj tse lub caij nplooj ntoo hlav thiab ib xyoo no yuav tsua tus li ntawm ib lo ob zaug ntxawv los sis ntau dua yog tias koj muaj tsiaj.

Kev qhia txog Cov Lus Qhia kev txuag Lub Zog Caij Ntuj Sov

 1. Kho koj lub ntsuab hloov cua. Lub Tsev Hauj lwm Saib Xyuas Lub Zog pom zoo kom muab qhov kub thiab txias li ntawm 78 degrees. Qhov no tso cai rau koj kom txuag hluav taws xob tau thiab tseem yooj yim rau koj.
 2. Siv qhov ntsuas lo ntawm lub programablelo lub ntsuas cua kom tswj tau thaum koj lub tawm ntsuas cua ua haujlwm thoob plaws ib hnub.
 3. Kev ua hauj lwm ntawm koj lub ntsuab ntsuas cua yuav tsum paub tseeb tias nws khiav haujlwm zoo thaum huab cua pib txias.
 4. Hloov Siv cov kiv cua, los sis nrog lub ntsuab cua txias. Cov kiv cua tuaj yeem ua rau koj hnov tau txias li 4 degrees. Thaum ua koj tau hauv chav lawm yuav tsum tua lub kiv cua thiaj li tsi nkim hluav tawm xob. Lub kiv cua tuaj yeem pab tau koj kom txia, tia si nw tsi tuaj feem ua kom cov cua sov txia tau.
 5. Saib xyuas lub qhov rais thiab lub qhov rooj seb pua muaj chaw tawm cua ua ntej thaum ua cov cua txias yuav nkag.
 6. Txob muab cov teeb lo si lub nam coj mu tso zem ntawm lub ntsuab cua, thiab lub ntsuab cua thiab lli yuav ua tau lwm mu ntev.
 7. Qhib cov qhov rai thiab qhov rooj thaum yav sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj kom tso cua txias nkag lo tau. Ho nyob hnub sov sov yuav tsum tau kaw qhov rais thiab cov ntaub vov kom tag txawm rau qhov kom tsi txob pub cov cua txia hauv tsev tawm mu. 
 8. Siv lub kiv cua hauv chav dej kom nqus cov cua sov tawm mu.
 9. Txob ua zaub mov lo yog kib zaub, xws li lub tshuab ziab khaub ncaws, ua tuaj yeem ua rau sav hauv sov nyob rau hnub ua twb sov lawm thiab. Nws yog qhov zoo tshaj plaws ua yog kev ua noj nyob rau haus sab nrauv thiab ua nqee yam hauj lwm hauv tsev!
 10. Saib rau sij hawm qee hnub muab kev pab lo ntawm lub hnub coj siv tsuag lub zog ntawm lub ntsuab ntsuas cua. Nws yuav siv hluav taws xob tsawg, thiab tsem pab txuag tau koj cov nyiaj, thiab koj tuaj yeem tsim nyog tau txais kev pab rov qab los ntawm koj lub tuam txhab tsim hluav taws xob.

Kev txuag lub dag zog hluav tawm xob thaumlub caij nplooj ntoo zeeg

 1. Kho koj lub ntsuas cua sov. Lub Tsev Hauj lwm Saib Xyuas Lub Zog xav kom ntsuas kho lub tsuab ntsuas huab cua kom sov 68 degrees ho yog thaum koj tsim lo lawm muab nw txo nqi zog (li ntawm 10 degrees) thiab nyob rau lub sij hawm ua koj nyob deb lo sis yog thaum ua koj pw tsaug zog.
 2. Lub ntsuas cua sov nrog qhov pib teeb tsa los tswj thaum koj cov cua txias ua hauj lwm thiab tua thaum nruab hnub.
 3. Siv kev pab lo nttawm progames ua pab txuag kev txo nqi rau kom koj cov nqi hluav taws xob ntawm koj lub tshuab cua tsawg thiab muab kau tham lub sij hawm nw kub kub lawm.
 4.   Muab txoj kev pab lo ntawm lub hnub. Qhib koj cov ntaub thaiv thiab cov qhov rais kom tu duab tsav ntuj lo hauv koj lub tsev ua kom sov rau hauv tsev.
 5. Tshem cov moov khub ntawm tu kav ntsuab cua thiab ntawm lub kiv cua txawm rau qhov kom tuaj yeem ntsuab cua tau mu thoob hauv lub tsev.
 6.   Txheej siab. Muab nki kom zoo nyob rau lub hlis txias kom nyob taus yam ywj pheej thiab kom nqi hluav taws xob tsawg zog.
 7. Kev ua noj thiab hau zaub. Siv lub hau khwb lauj kaub txawm rau qhov ua tau zoo hiab siav sai. vom ntau ntau yam nyob rau tib lub sij hawm. Siv lub crockpots thiab ua kom txuag tau lub zog ntawm hluav taw xob.
 8. Khaws cov thawv txias thiab tub yees txias kom puv, yog tia koj lub taub dej txia thiab lub taub dej kov tsi muaj dab tsi, muab dej hliv rau cov taub mis kom puv chaw thiab muab cov zaub mov qub pov tseg yog thaum nw puv dhau lawm.
 9. Tshawb xyuas thiab tus koj lub qhov cub. Nco ntsoov tias koj lub cub tawg yuav tsum tsi muaj kev phom sij. Tua lub qhov cub kom nto nti thaum koj tsis siv lub lawm txawm rau qhov kom txob muaj teeb meem.
 10. Hloov cov kiv cua qab nthab. Hloov kom lub kiv cua kiv rawm li lub moo, maj mam kiv thiab ntsuab kom cua cov kom sov nqi lo.

Translation Disclaimer: The Hmong version is a translation of the original in English for information purposes only. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version, please refer to the English version.

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.