Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

Ka Hortagga Goynta Korontada

Ka Hortagga Goynta Korontada

Hagaha tillaabo-tallaaboda ah si aad korontaada u heshid is joogto ah.pdf

 • La xidhiidh shirkaddaada korontada. Ha dib dhigin ama ha hilmaamin ogeysiiska goynta korontada.
 • Deji qorshe lacag bixineed. Shirkadaha korontada waxaa looga baahan yahay inay tixgeliyaan xaaladaada dhaqaale marka ay kula galayaan qorshe aad ku bixinayso hadhaaga wakhti hore.
 • La xidhiidh Xafiiska Arrimaha Macmiilka ee Gudiga Adeegga Dadweynaha (CAO) haddii aadan la heshiin karin qorshaha lacag bixinta ee ay kula gashay shirkadaha korontadu. Gudiga CAO waxay u dhaqmi doontaa sidii dhexdhexaadiye adiga iyo shirkadaha korontada u dhexeeya si aad u gaartaan heshiis qorshe oo ka tarjumaya awoodda miisaaniyadda qoyskaaga.
 • Codso Kaalmada Korontada. Haddii aad u qalanto, waxaad isticmaali kartaa lacag deeq ah oo kaa caawinaysa si aad u bixiso baaqiyadii lacagtii hore oo aad iska xiirto kharashyada biilkaaga bilaha ah. Ka codso habka onlayn ama ka codso adoo ku soo diraya arji warqad onlayn ah mn.gov/energyassistance
 • Eeg haddii kharashka korontadaadu ay bixiso barnaamijyo la awoodi karo ee lagu caawiyo danyarta. Haddii aad u qalanto Kaalmada Tamarta, waxa aad u qalmi kartaa barnaamijyada lagu bixiyo korontada si aad hoos ugu dhigto biilkaaga ama kharashkaaga bilaha ah.
 • Raadi barnaamijyo iyo ururo caawimo dheeraad ah bixiya si aad u daboosho kharashka biilasha tamartaada. Hay’adaha qaarkood inay eegaan:
  • Salvation Army
  • Goobaha cibaadada ee deegaankaaga
  • Caawinta Dawladda Degmada
  • Wakaaladaha Adeegga Bulshada
  • Adeegyada Ardayda

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.