Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

Addaan cituu Walitti Fufaa Ta’e Dhiisuu

Addaan cituu Walitti Fufaa Ta’e Dhiisuu

Ibsaawwan akka ifanitti akka itti fufan gochuuf qajeelfama tartiiba tartiiban jiran.pdf

 • Dhaabbata Tajaajila Ibsaa keessanii qunnamaa. Beeksisa cufiinsaa yeroo biraatti hin dabarsinaa ykn hin dhiisinaa.
 • Karoora kaffaltii qopheessaa. Dhaabbileen tajaajila kennan hafteewwan yeroon isaanii irra darbe kaffaluuf yeroo karoora qopheessan haala maallaqaa keessanii ilaalcha keessa galchuu qabu.
 • Karoora kaffaltii irratti dhaabbilee tajaajila kennan keessan wajjiin waligaltee irra hin genye yoo ta’e, Waajjira Dhimmoota Maamilaa Komiishinii Dhaabbattoota Tajaajilaa (Public Utilities Commission’s Consumer Affairs Office (CAO)) Qunnamaa. CAO’n karoora baajata mana keessaniif hojjetu irratti akka walii galtaniif isinii fi dhaabbata tajaajila kennan gidduutti akka araarsituutti hojjata.
 • Gargaarsa Annisaa argachuuf iyyadhaa. Yoo ulaagaa guuttan, hafteewwan yeroon isaanii irra darbe kaffaluufii maallaqoota fayyadamuu fi baasiiwwan kaffaltii ji’aa keessan irraa hir’isuu dandeessu. Toora interneetii irratti iyyadhaa ykn iyyata waraqaa toora interneetii mn.gov/energyassistanceirratti gaafadhaa.
 • Dhaabbanni Tajaajila kennan keessan sagantaalee gatii madaalawaa ta’an dhiyeessuu isaa ilaalaa. Yoo Gargaarsa Annisaa argachuuf ulaagaa kan guuttan ta’e, kaffaltii ji’aa keessan hir’isuuf sagantaalee karaa dhaabbata tajaajila kennan keessaniin dhiyaataniif ulaagaa guutuu maltu.
 • Baasii kaffaltiiwwan annisaa keessan hir’isuuf sagantaaleefi dhaabbilee deeggarsaa dabalataa ilaalaa. Dhaabbilee Qorachuu qabdan tokko tokko:
  • Saalveeshin Aarmii
  • Manneen sagadaa naannoo
  • Gargaarsa Kaawuntii
  • Ejensiiwwan Tajaajila Hawaasaa
  • Tajaajiloota Barataa

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.