Need help? Call 651-300-4701

Call Now   Contact Information

ຫຼີກລ້ຽງການຂາດການເຊື່ອມຕໍ່

ຫຼີກລ້ຽງການຂາດການເຊື່ອມຕໍ່

ຄຳແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຕະຫຼອດ.pdf

 • ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສໍາລັບການໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ຢ່າເລື່ອນ ຫຼື ຫຼີກລ້ຽງການແຈ້ງເຕືອນປິດ.
 • ສ້າງແຜນການຈ່າຍເງິນ. ບໍລິການດ້ານໄຟຟ້າແມ່ນຈໍາເປັນທີ່ຈະພິຈາລະນາສະພາບການເງິນຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານສ້າງແຜນການຊໍາລະເງິນຍອດທີ່ຄ້າງ.
 • ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການການບໍລິໂພກຂອງຄະນະກໍາມະການບໍລິການໄຟຟ້າສາທາລະນະ (CAO) ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັບບໍລິການໄຟຟ້າຂອງທ່ານກ່ຽວກັບແຜນການຈ່າຍເງິນໄດ້. CAO ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ປຶກສາລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ການໄຟຟ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບງົບປະມານຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ.
 • ສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພະລັງງານ. ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ທຶນເພື່ອຈ່າຍຍອດເງີນທີ່ເລີຍກຳນົດຈ່າຍ ແລະຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກບັນຊີລາຍເດືອນຂອງທ່ານ. ສະໝັກທາງອອນລາຍ ຫຼື ຂໍໃບສະໝັກທາງອອນລາຍທີ່ mn.gov/energyassistance
 • ກວດເບິ່ງວ່າການໄຟຟ້າຂອງທ່ານໃຫ້ໂຄງການທີ່ມີລາຄາຖືກຫຼືບໍ່. ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພະລັງງານ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການທີ່ໃຫ້ຜ່ານການໄຟຟ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອຫຼຸດຄ່າທໍານຽມປະຈໍາເດືອນຂອງທ່ານ.
 • ເບິ່ງໂຄງການ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັນຊີໄຟຟ້າຂອງທ່ານ. ບາງອົງການຕ້ອງພິຈາລະນາໃນ:
  • ກອງທັບບົກ
  • ສະຖ່ານທີ່ບູຊາໃນທ້ອງຖິ່ນ
  • ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງເຂດປົກຄອງ
  • ອົງການບໍລິການຊຸມຊົນ
  • ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາ

Stay in the loop!

Get the latest updates with CUB's monthly newsletter.

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.